Уведомление

След писване на промяна в управлението и представителството на „В и В Интернешънъл“ ООД е отразена и съответна промяна във физическото лице, представляващо „В И В Интернешънъл“ ООД в СД на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, а именно: съгласно вписване по партидата на „Фонд Имоти“ АДСИЦ в Търговския регистър под № 20180404160402, като представител на „В и В Интернешънъл“ ООД в Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ на мястотото на досегашния представител – Димитър Илиев Димитров, е вписан Христо Славов Петков (управител и законен представител на В и в Интернешънъл ООД).

Принт скрийн от ТР

Вътрешна информация по Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление за липса на кворум на ОСА

15.05.2017г., 12.00 часа.

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че  поради липса на кворум, Редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 15.05.2017 г., не се състоя и съгласно обявената в Търговския регистър по партидата на Дружеството Покана за събранието, общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 29.05.2017 г. от 11.00 часа по седалището на дружеството и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения капитал.

гр. София, 15.05.2017г., 12.00 часа.

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до ЦД АД за липса на кворум

Писмо до БФБ АД за липса на кворум

Списък акционери

Уведомление и протокол за липса на кворум

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомлениe

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че  поради липса на кворум, Редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 02.06.2016 г., не се състоя и съгласно обявената в Търговския регистър по партидата на Дружеството Покана за събранието, общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 16.06.2016 г. от 11.00 часа по седалището на дружеството и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения капитал.

Уведомление и Протокол за липса на кворум

Списък на акционерите

Писмо до КФН

Писмо до ЦД

Писмо до БФБ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

От:

„Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. София („Дружеството”)

Уважаеми Госпожи и Господа,

Приложено и на основание чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, Ви представяме заверения от регистриран одитор Междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е вписана Поканата за свикване на Общото събрание в Търговския Регистър, а именно: до дата 31.03.2016 г. Самият междинен финансов отчет за периода до 31.03.2016 г. и всички приложения към него вече бяха предоставени на КФН (през системата e-register) с Входящ № 10-05-9838.

Одиторски доклад

Одитиран МФО към 31.03.2016 г.

Писмо до КФН

 

 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява, че Поканата за Редовното общо събрание на акционерите, насрочено за 02.06.2016 г. (а в случай на липса на кворум – за 16.06.2016 г.), е вписана в Търговския Регистър, воден от Агенция по вписванията, на 21.04.2016 г., под № 20160421131027.

Уведомление за публикация на Поканата за ОСА

Публикация на Поканата за ОСА в ТР

Публикация на Поканата в Инвестор БГ