У В Е Д О М Л Е Н И Е

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 07.07.2020 г., не се състоя и съгласно обявената в Търговския регистър по партидата на Дружеството Покана за събранието, общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 21.07.2020 г. от 11.00 часа по седалището на дружеството и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения капитал.

Уведомление и протокол за липса на кворум

Писмо до БФБ за липса на кворум

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до ЦД за липса на кворум

Списък акционери 07.07.2020

УВЕДОМЛЕНИЕ

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 05.06.2019 г., не се състоя и съгласно обявената в Търговския регистър по партидата на Дружеството Покана за събранието, общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 19.06.2019 г. от 11.00 часа по седалището на дружеството и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения капитал.

Уведомление и Протокол за липса на кворум

Писмо до БФБ за липса на кворум

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до ЦД за липса на кворум

Списък акционери 05.06.2019

Вътрешна информация

От:
„Фонд Имоти” АДСИЦ, ЕИК 131281685 („Дружеството”)

Относно: Продажба на притежаваните от Дружеството идеални части от УПИ II – 26 от кв. 23 (нов) по регул. план на кв. Гладно поле, гр. Пловдив, съответстващ на ПИ с идентификатор 56784.529.74.
„Фонд Имоти” АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че при осъществяване на обичайната си търговска дейност, на основание чл. 114, ал.10, т. 1 и ал. 11 от ЗППЦК, на 01.02.2019 год. „Фонд Имоти” АДСИЦ сключи окончателни договори под формата на нотариален акт за продажба на притежаваните от Дружеството 39.2349% идеални части от застроен УПИ II – 26 от кв. 23 (нов) по регул. план на кв. Гладно поле, гр. Пловдив, съответстващ на ПИ с идентификатор 56784.529.74, съгласно кадастралната карта на гр. Пловдив, за сума общо в размер на 51 000 /петдесет и една хиляди/ лева, без включен ДДС.
Купувачи по сделките са следните лица:
„ХИПО ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 201836722, купувач на 10,63986 % идеални части, прилежащи към Магазин №6, разположен Търговския център, изграден върху поземления имот, закупени за цена в размер на 14 000 /четиринадесет хиляди/ лева, без ДДС и
„Н ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 131340258, купувач на 14,21863% идеални части, прилежащи към Магазин №7, разположен Търговския център, изграден върху поземления имот; както и на 14,37641% идеални части, прилежащи към Магазин №8, разположен Търговския център, изграден върху поземления имот, закупени за цена в размер на 37 000 /тридесет и седем хиляди/ лева, без ДДС.

Гр. София,
Дата и час на съобщението:01.02.2019г., 15:00 ч.

С уважение,

Веселин Генчев,
Изпълнителен директор
„Фонд Имоти” АДСИЦ

Уведомление за Вътрешна информация

 

Вътрешна информация по Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че  поради липса на кворум, Редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 13.06.2018 г., не се състоя и съгласно обявената в Търговския регистър по партидата на Дружеството Покана за събранието, общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 27.06.2018 г. от 11.00 часа по седалището на дружеството и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения капитал.

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до БФБ за липса на кворум

Писмо до ЦД за липса на кворум

Списък акционери

Уведомление и Протокол за липса на кворум

 

Уведомление

След писване на промяна в управлението и представителството на „В и В Интернешънъл“ ООД е отразена и съответна промяна във физическото лице, представляващо „В И В Интернешънъл“ ООД в СД на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, а именно: съгласно вписване по партидата на „Фонд Имоти“ АДСИЦ в Търговския регистър под № 20180404160402, като представител на „В и В Интернешънъл“ ООД в Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ на мястотото на досегашния представител – Димитър Илиев Димитров, е вписан Христо Славов Петков (управител и законен представител на В и в Интернешънъл ООД).

Принт скрийн от ТР