Вътрешна информация по Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление за липса на кворум на ОСА

15.05.2017г., 12.00 часа.

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че  поради липса на кворум, Редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 15.05.2017 г., не се състоя и съгласно обявената в Търговския регистър по партидата на Дружеството Покана за събранието, общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 29.05.2017 г. от 11.00 часа по седалището на дружеството и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения капитал.

гр. София, 15.05.2017г., 12.00 часа.

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до ЦД АД за липса на кворум

Писмо до БФБ АД за липса на кворум

Списък акционери

Уведомление и протокол за липса на кворум

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомлениe

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че  поради липса на кворум, Редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 02.06.2016 г., не се състоя и съгласно обявената в Търговския регистър по партидата на Дружеството Покана за събранието, общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 16.06.2016 г. от 11.00 часа по седалището на дружеството и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения капитал.

Уведомление и Протокол за липса на кворум

Списък на акционерите

Писмо до КФН

Писмо до ЦД

Писмо до БФБ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

От:

„Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. София („Дружеството”)

Уважаеми Госпожи и Господа,

Приложено и на основание чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, Ви представяме заверения от регистриран одитор Междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е вписана Поканата за свикване на Общото събрание в Търговския Регистър, а именно: до дата 31.03.2016 г. Самият междинен финансов отчет за периода до 31.03.2016 г. и всички приложения към него вече бяха предоставени на КФН (през системата e-register) с Входящ № 10-05-9838.

Одиторски доклад

Одитиран МФО към 31.03.2016 г.

Писмо до КФН

 

 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява, че Поканата за Редовното общо събрание на акционерите, насрочено за 02.06.2016 г. (а в случай на липса на кворум – за 16.06.2016 г.), е вписана в Търговския Регистър, воден от Агенция по вписванията, на 21.04.2016 г., под № 20160421131027.

Уведомление за публикация на Поканата за ОСА

Публикация на Поканата за ОСА в ТР

Публикация на Поканата в Инвестор БГ

УВИДОМЛЕНИЕ

Уважаеми Дами и Господа,

 

Протоколът от Извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 25.02.2016 г., ще бъде представен след изготвянето му, съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК, в срок от три работни дни от провеждане на общото събрание.

Писмо до КФН