Viewing ‘Новини’ Category

От:

„Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. София

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Вписване на промени в устава на „Фонд Имоти” АДСИЦ, приети на Извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 14.12.2021 г.

На проведеното на 14.12.2021 г. Извънредно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти” АДСИЦ бяха гласувани и приети промени в Устава на дружеството, одобрени с решение на Комисията за финансов надзор Изх. № РГ-05 1173-8 от 12.10.2021 г., и вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията под № 20211221125349. Приетите промени отразяват промените в действащото законодателство, приети са с цел съобразяване на устава на Дружеството с изискванията на ЗППЦК и ЗДСИЦДС и се отнасят до привеждане в съответствие на уставните разпоредби с нормативните изисквания за публичните дружества и дружествата със специална инвестиционна цел.

Устав 2021 г.

Уведомление за вписване на Устава

Вписване в ТР

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

„Фонд Имоти” АДСИЦ сключи Допълнителни споразумения към Договорите за банков кредит от 08.07.2008 г., подписани с „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД.

По силата на допълнителните споразумения, за обезпечаване на вземанията на ОББ АД (Банката) „ЮНИК ПРОПЪРТИС” АД се задължава да поддържа в Банката за целия срок на кредита депозитна разплащателна сметка, вземанията по която сметка са заложени в полза на ОББ АД по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения (ЗДФО), съгласно Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания, сключен на 15.07.2020 г. към Договора за кредит. Няма промяна в останалите параметри по кредитите.

Допълнителните споразумения се сключват при осъществяване и за финансиране на обичайната търговска дейност на „Фонд Имоти” АДСИЦ, на основание чл. 114, ал. 10, т. 1 и ал. 11 от ЗППЦК.

Уведомление за Доп. споразумения по Дог. за кредит 2021

Уведомление

От:

Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. София, ISIN код на емисията: BG1100036042

(„Дружеството”)

Относно:

Извънредно общо събрание на Дружеството

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Извънредното общо събрание на Дружеството, насрочено за 30.11.2021 г., не се състоя и съгласно обявената в търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството покана, Общото събрание ще бъде проведено на 14 декември 2021 година от 11:00 часа източноевропейско часово време – EEST (08:00 часа координирано стандартно време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES30112021IOSA, в седалището и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Гр. София,

Дата и час на съобщението: 30.11.2021г., 13:00 часа източноевропейско часово време – EEST (10:00 часа координирано стандартно време – UTC)

Уведомление и протокол за липса на кворум 30.11.2021

Писмо до КФН за липса кворум 30.11.2021

Писмо до БФБ за липса кворум 30.11.2021

Писмо до ЦД за липса кворум 30.11.2021

Списък акционери 30.11.2021

Пълномощно със заличени данни

Уведомление

От:

Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. София, ISIN код на емисията: BG1100036042

(„Дружеството”)

Относно:

Редовно общо събрание на Дружеството

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Редовното общо събрание на Дружеството, насрочено за 01.06.2021 г., не се състоя и съгласно обявената в търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството покана, Общото събрание ще бъде проведено на 15 юни 2021 година от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време – EEST (08:00 часа координирано стандартно време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES01062021GOSA, в седалището и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Гр. София,

Дата и час на съобщението: 01.06.2021г., 12:00 часа източноевропейско лятно часово време – EEST (09:00 часа координирано стандартно време – UTC)

Уведомление и протокол за липса на кворум

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до ЦД за липса на кворум

Списък акционери

 

Уведомление

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 15.09.2020 г., не се състоя и съгласно обявената в Търговския регистър по партидата на Дружеството Покана за събранието, извънредното общо събрание на акционерите ще бъде проведено на 29.09.2020 г. от 12.00 часа по седалището на дружеството и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения капитал.

Уведомление и протокол за липса на кворум

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до БФБ за липса на кворум

Писмо до ЦД за липса на кворум

Списък на акционерите