Права на акционерите

Защитата на акционерите на „Фонд Имоти” АДСИЦ се осигурява посредством правата, които притежаваните от тях акции им дават по силата на Устава на Дружеството, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон:

 • Право на един глас в Общото събрание на акционерите;
 • Право на дивидент при разпределяне на печалбата, съразмерно на притежаваните акции;
 • Право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на Дружеството, съразмерно на притежаваните от тях акции в капитала;
 • Право на всеки акционер при увеличаване на капитала на Дружеството да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението;
 • Право на участие в управлението, да избира и да бъде избиран в органите за управление на Дружеството;
 • Право на информация;
 • Право да обжалва пред съда решенията на Общото събрание на акционерите, противоречащи на закона или Устава на Дружеството;
 • Право да предявяват искове пред съд от името на Дружеството срещу трети лица при бездействие на управителните органи, което застрашава интересите на Дружеството –акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Фонд Имоти” АДСИЦ;
 • Право да предявят искове пред окръжния съд за обезщетяване на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на управителните органи -акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Фонд Имоти” АДСИЦ имат;
 • Право да искат от общото събрание или окръжния съд, назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си – акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Фонд Имоти” АДСИЦ;
 • Право да искат от регистърния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред  – акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество;
 • Право да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон – акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество;
 • Право да отправят искане за свикване на общо събрание до управителните органи на дружеството. Ако искането не бъде удовлетворено в едномесечен срок от получаването му или общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, акционерите имат право да поискат от регистърния съд да свика Общо събрание, или да овласти лицата, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието – акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество.

Права на акционери с квалифицирано участие:

 • Акционери, притежаващи не по-малко от 10% (десет процента) от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.
 • Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружеството, при бездействие на съвета на директорите, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съда исковете на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството. Тези лица могат:
 1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на неговия съвет на директорите.
 2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
 3. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.
 4. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Участие в Общото събрание ва акционерите

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и да изразяват мнението си. Акционерите имат право да упражняват правото си на глас и чрез представители. Съветът на директорите на Дружеството представя образци на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.fundestates.bg.  Съгласно изискването на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК Дружеството дава възможност на акционерите да изпращат пълномощни и чрез електронни средства. Дружеството ще получава по електронен път и ще приема за валидни уведомления и пълномощни, изпратени в срок до 17:00 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание на следната електронна поща: office@fundestates.bg и при спазване следните изисквания: изпращане посредством електронно съобщение на сканирано копие на нотариално завереното пълномощно, изготвено съгласно изискванията на устава на Дружеството, приложимите разпоредби на действащото законодателство и по образец, предоставен от Дружеството. Пълномощното следва да е изпратено чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя-акционер на електронната поща на дружеството, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис) на акционера-упълномощител. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Дружеството. Съветът на директорите осъществява ефективен контрол, като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица съгласно инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини. Редът за провеждането на общите събрание е предвиден в Устава на дружеството. Съветът на директорите следи за спазването на Устава. Образци на пълномощно за участие в Общото събрание в два варианта са приложени към писмените материали за Общото събрание.

 

Фонд Имоти” АДСИЦ приема, спазва по целесъобразност и прилага в неговата цялост Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН № 461-ККУ от 30.06.2016 г.