Уведомление

От:

Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. София, ISIN код на емисията: BG1100036042

 („Дружеството”)

 

Относно:

Редовно общо събрание на Дружеството 

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Редовното общо събрание на Дружеството, насрочено за 06.06.2023 г., не се състоя и съгласно обявената в търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството покана, Общото събрание ще бъде проведено на 20 юни 2023 година от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време – EEST (08:00 часа координирано стандартно време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES06062023GOSA, в седалището и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Гр. София,

Дата  и час на съобщението: 06.06.2023 г., 12:00 часа източноевропейско лятно часово време – EEST (09:00 часа координирано стандартно време – UTC)

Уведомление и протокол за липса на кворум

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до БФБ за липса на кворум

Писмо до ЦД за липса на кворум

Списък акционери

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Относно: Вписване на промени в устава на „Фонд Имоти” АДСИЦ, приети на Извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 25.01.2023 г.

 

 

На проведеното на 25.01.2023 г. Извънредно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти” АДСИЦ бяха гласувани и приети промени в Устава на дружеството, одобрени от Комисията за финансов надзор с Решение № 909 – ДСИЦ/22.11.2022 г. Промените са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията на 31.01.2023 г. и отразяват промените в действащото законодателство, приети са с цел съобразяване на устава на Дружеството с изискванията на ЗДСИЦДС и се отнасят до привеждане в съответствие на уставните разпоредби с нормативните изисквания за публичните дружества и дружествата със специална инвестиционна цел.

Гр. София

Дата  и час на съобщението: 31.01.2023 г., 14:00 ч. източноевропейско часово време – EEST (11:00 часа координирано стандартно време – UTC)

Уведомление за вписване на промени в Устава

Устав 2023 Г.

Вписване ТР

 

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Извънредното общо събрание на Дружеството, насрочено за 11.01.2023 г., не се състоя и съгласно обявената в търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството покана, Общото събрание ще бъде проведено на 25 януари 2023 година от 11:00 часа източноевропейско часово време – EEST (08:00 часа координирано стандартно време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES11012023IOSA, в седалището и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

 

 

Гр. София,

Дата  и час на съобщението: 11.01.2023г., 12:00 часа източноевропейско часово време – EEST (09:00 часа координирано стандартно време – UTC)

Писмо за липса на кворум до КФН

Писмо за липса на кворум до БФБ

Писмо за липса на кворум до ЦД

Уведомление и прококол за липса на кворум

Списък акционери

Уведомление

 

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Редовното общо събрание на Дружеството, насрочено за 06.06.2022 г., не се състоя и съгласно обявената в търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството покана, Общото събрание ще бъде проведено на 20 юни 2022 година от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време – EEST (08:00 часа координирано стандартно време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES06062022GOSA, в седалището и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Гр. София,

Дата  и час на съобщението: 06.06.2022г., 12:00 часа източноевропейско лятно часово време – EEST (09:00 часа координирано стандартно време – UTC)

Писмо за липса на кворум до БФБ

Писмо за липса на кворум до КФН

Писмо за липса на кворум до ЦД

Списък акционери

Уведомление за липса на кворум

От:

„Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. София

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Вписване на промени в устава на „Фонд Имоти” АДСИЦ, приети на Извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 14.12.2021 г.

На проведеното на 14.12.2021 г. Извънредно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти” АДСИЦ бяха гласувани и приети промени в Устава на дружеството, одобрени с решение на Комисията за финансов надзор Изх. № РГ-05 1173-8 от 12.10.2021 г., и вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията под № 20211221125349. Приетите промени отразяват промените в действащото законодателство, приети са с цел съобразяване на устава на Дружеството с изискванията на ЗППЦК и ЗДСИЦДС и се отнасят до привеждане в съответствие на уставните разпоредби с нормативните изисквания за публичните дружества и дружествата със специална инвестиционна цел.

Устав 2021 г.

Уведомление за вписване на Устава

Вписване в ТР