Вътрешна информация по Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление за липса на кворум на ОСА

15.05.2017г., 12.00 часа.

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че  поради липса на кворум, Редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 15.05.2017 г., не се състоя и съгласно обявената в Търговския регистър по партидата на Дружеството Покана за събранието, общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 29.05.2017 г. от 11.00 часа по седалището на дружеството и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения капитал.

гр. София, 15.05.2017г., 12.00 часа.

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до ЦД АД за липса на кворум

Писмо до БФБ АД за липса на кворум

Списък акционери

Уведомление и протокол за липса на кворум