Уведомление

След писване на промяна в управлението и представителството на „В и В Интернешънъл“ ООД е отразена и съответна промяна във физическото лице, представляващо „В И В Интернешънъл“ ООД в СД на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, а именно: съгласно вписване по партидата на „Фонд Имоти“ АДСИЦ в Търговския регистър под № 20180404160402, като представител на „В и В Интернешънъл“ ООД в Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ на мястотото на досегашния представител – Димитър Илиев Димитров, е вписан Христо Славов Петков (управител и законен представител на В и в Интернешънъл ООД).

Принт скрийн от ТР