Вътрешна информация

От:
„Фонд Имоти” АДСИЦ, ЕИК 131281685 („Дружеството”)

Относно: Продажба на притежаваните от Дружеството идеални части от УПИ II – 26 от кв. 23 (нов) по регул. план на кв. Гладно поле, гр. Пловдив, съответстващ на ПИ с идентификатор 56784.529.74.
„Фонд Имоти” АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че при осъществяване на обичайната си търговска дейност, на основание чл. 114, ал.10, т. 1 и ал. 11 от ЗППЦК, на 01.02.2019 год. „Фонд Имоти” АДСИЦ сключи окончателни договори под формата на нотариален акт за продажба на притежаваните от Дружеството 39.2349% идеални части от застроен УПИ II – 26 от кв. 23 (нов) по регул. план на кв. Гладно поле, гр. Пловдив, съответстващ на ПИ с идентификатор 56784.529.74, съгласно кадастралната карта на гр. Пловдив, за сума общо в размер на 51 000 /петдесет и една хиляди/ лева, без включен ДДС.
Купувачи по сделките са следните лица:
„ХИПО ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 201836722, купувач на 10,63986 % идеални части, прилежащи към Магазин №6, разположен Търговския център, изграден върху поземления имот, закупени за цена в размер на 14 000 /четиринадесет хиляди/ лева, без ДДС и
„Н ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 131340258, купувач на 14,21863% идеални части, прилежащи към Магазин №7, разположен Търговския център, изграден върху поземления имот; както и на 14,37641% идеални части, прилежащи към Магазин №8, разположен Търговския център, изграден върху поземления имот, закупени за цена в размер на 37 000 /тридесет и седем хиляди/ лева, без ДДС.

Гр. София,
Дата и час на съобщението:01.02.2019г., 15:00 ч.

С уважение,

Веселин Генчев,
Изпълнителен директор
„Фонд Имоти” АДСИЦ

Уведомление за Вътрешна информация