УВЕДОМЛЕНИЕ

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 05.06.2019 г., не се състоя и съгласно обявената в Търговския регистър по партидата на Дружеството Покана за събранието, общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 19.06.2019 г. от 11.00 часа по седалището на дружеството и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения капитал.

Уведомление и Протокол за липса на кворум

Писмо до БФБ за липса на кворум

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до ЦД за липса на кворум

Списък акционери 05.06.2019