УВЕДОМЛЕНИЕ

„Фонд Имоти” АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 15.07.2020г. Дружеството сключи Допълнителни споразумения към Договорите за банков кредит от 08.07.2008 г., подписани с „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, с цел преструктуриране и удължаване срока на издължаване на кредитите до 28.02.2030г., като същите следва да се издължат чрез ежемесечни погасителни вноски, считано от месец ноември 2020 г. до края на месец февруари 2030 г.

По силата на допълнителните споразумения, „ЮНИК ПРОПЪРТИС” АД с ЕИК 2003009202 встъпва, при условията и по смисъла на чл. 101 от ЗЗД, в дълга на кредитополучателя “Фонд Имоти“ АДСИЦ по Договорите за кредит. За обезпечаване на вземанията на Банката „ЮНИК ПРОПЪРТИС” АД учредява в нейна полза:

– финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания с право на ползване върху всички настоящи и бъдещи вземания по всички настоящи и бъдещи сметки на „Юник Пропъртис” АД, открити в ОББ АД;

– особен залог по реда на ЗОЗ върху вземанията си по всички настоящи и бъдещи банкови сметки, открити и откривани в ОББ АД на „Юник Пропъртис” АД;

– особен залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи вземания на „Юник Пропъртис” АД, произтичащи от всички сключени и сключвани договори (настоящи и бъдещи) за наем и пренаемане на обекти в сградата на „Бенчмарк Бизнес Център“.

Няма промяна в останалите параметри по кредитите.

Във връзка с предоговарянето на кредитното правоотношение, Фонд Имоти“ АДСИЦ и „ЮНИК ПРОПЪРТИС” АД сключиха Допълнително споразумение към Договора за лизинг, по силата на което издължаването на лизинговите вноски се извършва, съгласно нов погасителния план, съобразен с горепосоченото договорено преструктуриране и обезпечаване на кредитите.

Допълнителните споразумения се сключват при осъществяване и за финансиране на обичайната търговска дейност на „Фонд Имоти” АДСИЦ, на основание чл. 114, ал. 10, т. 1 и ал. 11 от ЗППЦК.

Уведомление