Уведомление

От:

Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. София, ISIN код на емисията: BG1100036042

(„Дружеството”)

Относно:

Редовно общо събрание на Дружеството

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Редовното общо събрание на Дружеството, насрочено за 01.06.2021 г., не се състоя и съгласно обявената в търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството покана, Общото събрание ще бъде проведено на 15 юни 2021 година от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време – EEST (08:00 часа координирано стандартно време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES01062021GOSA, в седалището и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Гр. София,

Дата и час на съобщението: 01.06.2021г., 12:00 часа източноевропейско лятно часово време – EEST (09:00 часа координирано стандартно време – UTC)

Уведомление и протокол за липса на кворум

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до ЦД за липса на кворум

Списък акционери