Уведомление

От:

Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. София, ISIN код на емисията: BG1100036042

(„Дружеството”)

Относно:

Извънредно общо събрание на Дружеството

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Извънредното общо събрание на Дружеството, насрочено за 30.11.2021 г., не се състоя и съгласно обявената в търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството покана, Общото събрание ще бъде проведено на 14 декември 2021 година от 11:00 часа източноевропейско часово време – EEST (08:00 часа координирано стандартно време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES30112021IOSA, в седалището и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Гр. София,

Дата и час на съобщението: 30.11.2021г., 13:00 часа източноевропейско часово време – EEST (10:00 часа координирано стандартно време – UTC)

Уведомление и протокол за липса на кворум 30.11.2021

Писмо до КФН за липса кворум 30.11.2021

Писмо до БФБ за липса кворум 30.11.2021

Писмо до ЦД за липса кворум 30.11.2021

Списък акционери 30.11.2021

Пълномощно със заличени данни