УВЕДОМЛЕНИЕ

„Фонд Имоти” АДСИЦ сключи Допълнителни споразумения към Договорите за банков кредит от 08.07.2008 г., подписани с „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД.

По силата на допълнителните споразумения, за обезпечаване на вземанията на ОББ АД (Банката) „ЮНИК ПРОПЪРТИС” АД се задължава да поддържа в Банката за целия срок на кредита депозитна разплащателна сметка, вземанията по която сметка са заложени в полза на ОББ АД по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения (ЗДФО), съгласно Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания, сключен на 15.07.2020 г. към Договора за кредит. Няма промяна в останалите параметри по кредитите.

Допълнителните споразумения се сключват при осъществяване и за финансиране на обичайната търговска дейност на „Фонд Имоти” АДСИЦ, на основание чл. 114, ал. 10, т. 1 и ал. 11 от ЗППЦК.

Уведомление за Доп. споразумения по Дог. за кредит 2021