От:

„Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. София

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Вписване на промени в устава на „Фонд Имоти” АДСИЦ, приети на Извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 14.12.2021 г.

На проведеното на 14.12.2021 г. Извънредно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти” АДСИЦ бяха гласувани и приети промени в Устава на дружеството, одобрени с решение на Комисията за финансов надзор Изх. № РГ-05 1173-8 от 12.10.2021 г., и вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията под № 20211221125349. Приетите промени отразяват промените в действащото законодателство, приети са с цел съобразяване на устава на Дружеството с изискванията на ЗППЦК и ЗДСИЦДС и се отнасят до привеждане в съответствие на уставните разпоредби с нормативните изисквания за публичните дружества и дружествата със специална инвестиционна цел.

Устав 2021 г.

Уведомление за вписване на Устава

Вписване в ТР