УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Относно: Вписване на промени в устава на „Фонд Имоти” АДСИЦ, приети на Извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 25.01.2023 г.

 

 

На проведеното на 25.01.2023 г. Извънредно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти” АДСИЦ бяха гласувани и приети промени в Устава на дружеството, одобрени от Комисията за финансов надзор с Решение № 909 – ДСИЦ/22.11.2022 г. Промените са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията на 31.01.2023 г. и отразяват промените в действащото законодателство, приети са с цел съобразяване на устава на Дружеството с изискванията на ЗДСИЦДС и се отнасят до привеждане в съответствие на уставните разпоредби с нормативните изисквания за публичните дружества и дружествата със специална инвестиционна цел.

Гр. София

Дата  и час на съобщението: 31.01.2023 г., 14:00 ч. източноевропейско часово време – EEST (11:00 часа координирано стандартно време – UTC)

Уведомление за вписване на промени в Устава

Устав 2023 Г.

Вписване ТР