УВИДОМЛЕНИЕ

Уважаеми Дами и Господа,

 

Протоколът от Извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 25.02.2016 г., ще бъде представен след изготвянето му, съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК, в срок от три работни дни от провеждане на общото събрание.

Писмо до КФН