У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява, че Поканата за Редовното общо събрание на акционерите, насрочено за 02.06.2016 г. (а в случай на липса на кворум – за 16.06.2016 г.), е вписана в Търговския Регистър, воден от Агенция по вписванията, на 21.04.2016 г., под № 20160421131027.

Уведомление за публикация на Поканата за ОСА

Публикация на Поканата за ОСА в ТР

Публикация на Поканата в Инвестор БГ