У В Е Д О М Л Е Н И Е

От:

„Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. София („Дружеството”)

Уважаеми Госпожи и Господа,

Приложено и на основание чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, Ви представяме заверения от регистриран одитор Междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е вписана Поканата за свикване на Общото събрание в Търговския Регистър, а именно: до дата 31.03.2016 г. Самият междинен финансов отчет за периода до 31.03.2016 г. и всички приложения към него вече бяха предоставени на КФН (през системата e-register) с Входящ № 10-05-9838.

Одиторски доклад

Одитиран МФО към 31.03.2016 г.

Писмо до КФН