Уведомление

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 15.09.2020 г., не се състоя и съгласно обявената в Търговския регистър по партидата на Дружеството Покана за събранието, извънредното общо събрание на акционерите ще бъде проведено на 29.09.2020 г. от 12.00 часа по седалището на дружеството и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения капитал.

Уведомление и протокол за липса на кворум

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до БФБ за липса на кворум

Писмо до ЦД за липса на кворум

Списък на акционерите

УВЕДОМЛЕНИЕ

„Фонд Имоти” АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 15.07.2020г. Дружеството сключи Допълнителни споразумения към Договорите за банков кредит от 08.07.2008 г., подписани с „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, с цел преструктуриране и удължаване срока на издължаване на кредитите до 28.02.2030г., като същите следва да се издължат чрез ежемесечни погасителни вноски, считано от месец ноември 2020 г. до края на месец февруари 2030 г.

По силата на допълнителните споразумения, „ЮНИК ПРОПЪРТИС” АД с ЕИК 2003009202 встъпва, при условията и по смисъла на чл. 101 от ЗЗД, в дълга на кредитополучателя “Фонд Имоти“ АДСИЦ по Договорите за кредит. За обезпечаване на вземанията на Банката „ЮНИК ПРОПЪРТИС” АД учредява в нейна полза:

– финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания с право на ползване върху всички настоящи и бъдещи вземания по всички настоящи и бъдещи сметки на „Юник Пропъртис” АД, открити в ОББ АД;

– особен залог по реда на ЗОЗ върху вземанията си по всички настоящи и бъдещи банкови сметки, открити и откривани в ОББ АД на „Юник Пропъртис” АД;

– особен залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи вземания на „Юник Пропъртис” АД, произтичащи от всички сключени и сключвани договори (настоящи и бъдещи) за наем и пренаемане на обекти в сградата на „Бенчмарк Бизнес Център“.

Няма промяна в останалите параметри по кредитите.

Във връзка с предоговарянето на кредитното правоотношение, Фонд Имоти“ АДСИЦ и „ЮНИК ПРОПЪРТИС” АД сключиха Допълнително споразумение към Договора за лизинг, по силата на което издължаването на лизинговите вноски се извършва, съгласно нов погасителния план, съобразен с горепосоченото договорено преструктуриране и обезпечаване на кредитите.

Допълнителните споразумения се сключват при осъществяване и за финансиране на обичайната търговска дейност на „Фонд Имоти” АДСИЦ, на основание чл. 114, ал. 10, т. 1 и ал. 11 от ЗППЦК.

Уведомление

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 07.07.2020 г., не се състоя и съгласно обявената в Търговския регистър по партидата на Дружеството Покана за събранието, общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 21.07.2020 г. от 11.00 часа по седалището на дружеството и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения капитал.

Уведомление и протокол за липса на кворум

Писмо до БФБ за липса на кворум

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до ЦД за липса на кворум

Списък акционери 07.07.2020

УВЕДОМЛЕНИЕ

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 05.06.2019 г., не се състоя и съгласно обявената в Търговския регистър по партидата на Дружеството Покана за събранието, общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 19.06.2019 г. от 11.00 часа по седалището на дружеството и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения капитал.

Уведомление и Протокол за липса на кворум

Писмо до БФБ за липса на кворум

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до ЦД за липса на кворум

Списък акционери 05.06.2019

Вътрешна информация

От:
„Фонд Имоти” АДСИЦ, ЕИК 131281685 („Дружеството”)

Относно: Продажба на притежаваните от Дружеството идеални части от УПИ II – 26 от кв. 23 (нов) по регул. план на кв. Гладно поле, гр. Пловдив, съответстващ на ПИ с идентификатор 56784.529.74.
„Фонд Имоти” АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че при осъществяване на обичайната си търговска дейност, на основание чл. 114, ал.10, т. 1 и ал. 11 от ЗППЦК, на 01.02.2019 год. „Фонд Имоти” АДСИЦ сключи окончателни договори под формата на нотариален акт за продажба на притежаваните от Дружеството 39.2349% идеални части от застроен УПИ II – 26 от кв. 23 (нов) по регул. план на кв. Гладно поле, гр. Пловдив, съответстващ на ПИ с идентификатор 56784.529.74, съгласно кадастралната карта на гр. Пловдив, за сума общо в размер на 51 000 /петдесет и една хиляди/ лева, без включен ДДС.
Купувачи по сделките са следните лица:
„ХИПО ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 201836722, купувач на 10,63986 % идеални части, прилежащи към Магазин №6, разположен Търговския център, изграден върху поземления имот, закупени за цена в размер на 14 000 /четиринадесет хиляди/ лева, без ДДС и
„Н ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 131340258, купувач на 14,21863% идеални части, прилежащи към Магазин №7, разположен Търговския център, изграден върху поземления имот; както и на 14,37641% идеални части, прилежащи към Магазин №8, разположен Търговския център, изграден върху поземления имот, закупени за цена в размер на 37 000 /тридесет и седем хиляди/ лева, без ДДС.

Гр. София,
Дата и час на съобщението:01.02.2019г., 15:00 ч.

С уважение,

Веселин Генчев,
Изпълнителен директор
„Фонд Имоти” АДСИЦ

Уведомление за Вътрешна информация