УВЕДОМЛЕНИЕ

„Фонд Имоти” АДСИЦ сключи Допълнителни споразумения към Договорите за банков кредит от 08.07.2008 г., подписани с „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД.

По силата на допълнителните споразумения, за обезпечаване на вземанията на ОББ АД (Банката) „ЮНИК ПРОПЪРТИС” АД се задължава да поддържа в Банката за целия срок на кредита депозитна разплащателна сметка, вземанията по която сметка са заложени в полза на ОББ АД по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения (ЗДФО), съгласно Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания, сключен на 15.07.2020 г. към Договора за кредит. Няма промяна в останалите параметри по кредитите.

Допълнителните споразумения се сключват при осъществяване и за финансиране на обичайната търговска дейност на „Фонд Имоти” АДСИЦ, на основание чл. 114, ал. 10, т. 1 и ал. 11 от ЗППЦК.

Уведомление за Доп. споразумения по Дог. за кредит 2021

Уведомление

От:

Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. София, ISIN код на емисията: BG1100036042

(„Дружеството”)

Относно:

Извънредно общо събрание на Дружеството

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Извънредното общо събрание на Дружеството, насрочено за 30.11.2021 г., не се състоя и съгласно обявената в търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството покана, Общото събрание ще бъде проведено на 14 декември 2021 година от 11:00 часа източноевропейско часово време – EEST (08:00 часа координирано стандартно време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES30112021IOSA, в седалището и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Гр. София,

Дата и час на съобщението: 30.11.2021г., 13:00 часа източноевропейско часово време – EEST (10:00 часа координирано стандартно време – UTC)

Уведомление и протокол за липса на кворум 30.11.2021

Писмо до КФН за липса кворум 30.11.2021

Писмо до БФБ за липса кворум 30.11.2021

Писмо до ЦД за липса кворум 30.11.2021

Списък акционери 30.11.2021

Пълномощно със заличени данни

Уведомление

От:

Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. София, ISIN код на емисията: BG1100036042

(„Дружеството”)

Относно:

Редовно общо събрание на Дружеството

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Редовното общо събрание на Дружеството, насрочено за 01.06.2021 г., не се състоя и съгласно обявената в търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството покана, Общото събрание ще бъде проведено на 15 юни 2021 година от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време – EEST (08:00 часа координирано стандартно време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES01062021GOSA, в седалището и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Гр. София,

Дата и час на съобщението: 01.06.2021г., 12:00 часа източноевропейско лятно часово време – EEST (09:00 часа координирано стандартно време – UTC)

Уведомление и протокол за липса на кворум

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до ЦД за липса на кворум

Списък акционери

 

Уведомление

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 15.09.2020 г., не се състоя и съгласно обявената в Търговския регистър по партидата на Дружеството Покана за събранието, извънредното общо събрание на акционерите ще бъде проведено на 29.09.2020 г. от 12.00 часа по седалището на дружеството и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения капитал.

Уведомление и протокол за липса на кворум

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до БФБ за липса на кворум

Писмо до ЦД за липса на кворум

Списък на акционерите

УВЕДОМЛЕНИЕ

„Фонд Имоти” АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 15.07.2020г. Дружеството сключи Допълнителни споразумения към Договорите за банков кредит от 08.07.2008 г., подписани с „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, с цел преструктуриране и удължаване срока на издължаване на кредитите до 28.02.2030г., като същите следва да се издължат чрез ежемесечни погасителни вноски, считано от месец ноември 2020 г. до края на месец февруари 2030 г.

По силата на допълнителните споразумения, „ЮНИК ПРОПЪРТИС” АД с ЕИК 2003009202 встъпва, при условията и по смисъла на чл. 101 от ЗЗД, в дълга на кредитополучателя “Фонд Имоти“ АДСИЦ по Договорите за кредит. За обезпечаване на вземанията на Банката „ЮНИК ПРОПЪРТИС” АД учредява в нейна полза:

– финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания с право на ползване върху всички настоящи и бъдещи вземания по всички настоящи и бъдещи сметки на „Юник Пропъртис” АД, открити в ОББ АД;

– особен залог по реда на ЗОЗ върху вземанията си по всички настоящи и бъдещи банкови сметки, открити и откривани в ОББ АД на „Юник Пропъртис” АД;

– особен залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи вземания на „Юник Пропъртис” АД, произтичащи от всички сключени и сключвани договори (настоящи и бъдещи) за наем и пренаемане на обекти в сградата на „Бенчмарк Бизнес Център“.

Няма промяна в останалите параметри по кредитите.

Във връзка с предоговарянето на кредитното правоотношение, Фонд Имоти“ АДСИЦ и „ЮНИК ПРОПЪРТИС” АД сключиха Допълнително споразумение към Договора за лизинг, по силата на което издължаването на лизинговите вноски се извършва, съгласно нов погасителния план, съобразен с горепосоченото договорено преструктуриране и обезпечаване на кредитите.

Допълнителните споразумения се сключват при осъществяване и за финансиране на обичайната търговска дейност на „Фонд Имоти” АДСИЦ, на основание чл. 114, ал. 10, т. 1 и ал. 11 от ЗППЦК.

Уведомление